0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Tư vấn đăng ký chủ nguồn thải

Giúp cho các nhà quản lý môi trường có thể nắm bắt toàn bộ quy trình xử lý rác thải của các doanh nghiệp , đơn vị hoạt động sản xuất thông qua việc lập hồ sơ, báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền.


Tư vấn đăng ký chủ nguồn thải

  • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

    Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.