0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Quan trắc nước tự động liên tục

Hệ thống quan trắc nước thải liên tục, tự động do MECIE nhập khẩu chính hãng châu Âu

Quan trắc nước tự động liên tục

 • Tủ lấy mẫu nước tự động

  Liên hệ

 • Thiết bị đo đa chỉ tiêu

  Liên hệ

 • Thiết bị đo Clo dư

  Liên hệ

 • Thiết bị đo lưu lượng kênh hở

  Liên hệ

 • Thiết bị đo TSS

  Liên hệ

 • Thiết bị đo COD

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.