0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Quan trắc nước tự động liên tục

Hệ thống quan trắc nước thải liên tục, tự động do MECIE nhập khẩu chính hãng châu Âu
  • Quan trắc nước cấp

  • Quan trắc nước ngầm

  • Quan trắc nước mặt

  • Quan trắc nước thải online

   Quan trắc nước thải online


Quan trắc nước tự động liên tục

 • Tủ lấy mẫu nước tự động

  Liên hệ

 • Thiết bị đo đa chỉ tiêu

  Liên hệ

 • Thiết bị đo Clo dư

  Liên hệ

 • Thiết bị đo lưu lượng kênh hở

  Liên hệ

 • Thiết bị đo TSS

  Liên hệ

 • Thiết bị đo COD

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.