0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Quan trắc nước tự động liên tục

Hệ thống quan trắc nước thải liên tục, tự động do MECIE nhập khẩu chính hãng châu Âu
  • Quan trắc nước cấp

  • Quan trắc nước ngầm

  • Quan trắc nước mặt

  • Quan trắc nước thải online

   Quan trắc nước thải online


Quan trắc nước tự động liên tục

 • Thiết bị đo Photphat

  Liên hệ

 • Thiết bị đo TOC

  Liên hệ

 • Thiết bị đo NO3

  Liên hệ

 • Thiết bị đo NH4

  Liên hệ

 • Thiết bị đo COD

  Liên hệ

 • Thiết bị đo Tổng Photpho

  Liên hệ

 • Thiết bị đo Tổng Nito

  Liên hệ

 • Thiết bị lấy mẫu tự động nước thải

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc nước thải tự động

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.