0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Tin tức

  • Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị Định số 40/2019/NĐ-CP

    Để triển khai Nghị Định 40/NĐ-CP của Chính Phủ, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã ban hành thông tư 25/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Nghị Định 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 5 năm 2019.
  • © 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.