0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Thiết bị, phụ kiện cho hệ thống AAMS

Các thiết bị của hệ thống quan trắc không khí xung quanh

Thiết bị, phụ kiện cho hệ thống AAMS

  • Thiết bị đo bụi xung quanh PM2.5 , PM10( FDS17 FOEDISCH)

    Liên hệ

  • Thiết bị đo bụi mịn FDS15

    Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.