0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Thiết lập cơ chế phát triển sạch (CDM)

Cho phép các nước phát triển đạt được một phần nghĩa vụ của mình thông qua các dự án giảm phát thải tại các nước đang phát triển.

Thiết lập cơ chế phát triển sạch (CDM)

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.