0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Tư vấn môi trường

Đánh giá tác động môi trường, lập cáo báo xả thải,...
  • Tư vấn đăng ký chủ nguồn thải

   Tư vấn đăng ký chủ nguồn thải

  • Thiết lập cơ chế phát triển sạch (CDM)

   Thiết lập cơ chế phát triển sạch (CDM)

  • Xây dựng hệ thống quản lý môi trường tiêu chuẩn ISO14000

   Xây dựng hệ thống quản lý môi trường tiêu chuẩn ISO14000

  • Tư vấn chương trình giám sát môi trường (EMS)

   Tư vấn chương trình giám sát môi trường (EMS)

  • Tư vấn áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn (CP)

   Tư vấn áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn (CP)

  • Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho nhà máy

   Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho nhà máy

  • Lập Báo cáo khai thác nước dưới đất, nước mặt

   Lập Báo cáo khai thác nước dưới đất, nước mặt

  • Lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

   Lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

  • Lập hồ sơ Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong NK phế liệu

   Lập hồ sơ Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong NK phế liệu

  • Lập hồ sơ Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại

   Lập hồ sơ Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại

  • Lập Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường

   Lập Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường

  • Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

   Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

  • Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐMC, ĐTM)

   Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐMC, ĐTM)

  • Lập dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

   Lập dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi


Tư vấn môi trường

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.