0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Công ty TNHH phát triển TM&SX Đại Thắng được phê duyệt Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy tái chế, xử lý chất thải nguy hại"

Công ty TNHH phát triển TM&SX Đại Thắng được phê duyệt Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy tái chế, xử lý chất thải nguy hại"

Công ty TNHH phát triển TM&SX Đại Thắng là một trong những công ty trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại. Năm 2015, MECIE với vai trò là đơn vị tư vấn môi trường đã giúp Công ty TNHH phát triển TM&SX Đại Thắng nhận được quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy tái chế, xử lý chất thải nguy hại - Bổ sung hệ thống hóa rắn chất thải nguy hại và các hạng mục phân loại, sơ chế, tái chế phế liệu công nghiệp" thực hiện tại Lô CN04, KCN Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 
1. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án:
Bổ sung hệ thống hóa rắn chất thải nguy hại và các hạng mục phân loại, sơ chế, tái chế phế liệu công nghiệp vào Nhà máy tái chế, xử lý chất thải nguy hại tại Lô CN04, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:
- 01 hệ thống hóa rắn chất  thải nguy hại công suất 625 kg/h;
- 01 hệ thống tái chế đồng, nhôm công suất 40kg/ngày;
- 01 hệ thống tái chế nhựa, cao su công suất 7 tấn/ngày;
- 01 hệ thống tái chế giấy công suất 24 tấn/ngày;
- 01 hệ thống sơ chế gỗ công suất 1,5 tấn/ngày;
- 01 hệ thống sơ chế dây, cáp điện công suất 2 tấn/ngày;
- 01 hệ thống sơ chế vải, da, giả da công suất 0.5 tấn/ngày;

2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án
- Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung và các QC Kỹ thuật quốc gia về môi trường có liên quan trong giai đoạn thi công dự án.
- Thu gom và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án đạt tiêu chuẩn quy định của Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền trước khi thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN này. 


 

Chia Sẻ :

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.