0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Dự án quản lý PCB Việt Nam

Dự án quản lý PCB Việt Nam

Theo quyết định số 184/2006/QĐ-TTg ngày 10/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia cho Công ước Stockholm, Chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của Công ước về việc giảm thiểu phát thải PCB ra môi trường, ngừng sử dụng các thiết bị có PCB vào năm 2025 và tiêu hủy an toàn PCB vào năm 2028.
Dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam” được tài trợ bởi Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) là cơ chế tài chính tạm thời của Công ước Stockholm, sau khi được xác nhận bởi Ngân hàng Thế giới về Tái thiết và Phát triển, dự án đã được triển khai để thực hiện những hoạt động trên.
Mục tiêu chung của Dự án là xây dựng năng lực Quốc gia Việt Nam để quản lý PCB và lưu trữ an toàn một lượng lớn PCB tại một số Tỉnh trình diễn nhằm tiêu hủy trong tương lai. Dự án được thực hiện trong vòng 5 năm (2010-2015). Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan chủ quản của Dự án; Tổng Cục Môi trường là chủ Dự án đồng thời là chủ của Hợp phần 1; Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp (ISEA) thuộc Bộ Công Thương (MOIT) là chủ của hợp phần 2 “Quản lý PCB – ISEA” và Tập đoàn Điện lực Việt Nam là chủ của hợp phần 3 “Quản lý PCB – EVN”. 

Hình 1. Hình ảnh kho lưu giữ PCB tại địa điểm Hà Ngọc, tỉnh Bắc Ninh

Hình 2. Kho lưu giữ PCB tại ETC - Nam ĐỊnh

Hình 3. Kho lưu giữ PCB tại SONADEZI – Đồng Nai


Hình 4. Kho lưu giữ PCB Địa điểm Thảo Dương Xanh – Bình Phước

Hình 5. Kho lưu giữ PCB Địa điểm Phát Tân – Đồng Tháp

 
Tags: ,

Chia Sẻ :

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.