0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Hệ Thống Sản Xuất Di Động Cung Cấp Oxy Hỗ trợ COVID-19

Hệ Thống Sản Xuất Di Động Cung Cấp Oxy Hỗ trợ COVID-19

Nhằm cung cấp kịp thời nhu cầu oxy y tế tại các bệnh viện trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở nhiều địa phương, Công ty MECIE Việt Nam đã nghiên cứu thành công trong việc tích hợp và phát triển hệ thống sản xuất oxy y tế di động nhằm phục vụ ứng cứu linh hoạt cho các bệnh viện dã chiến.
Mỗi container sản xuất oxy y tế di động có công suất mỗi ngày có thể cho ra 110 bình oxy y tế 40 lít, áp suất 150 kg/cm2 có thể nạp oxy y tế vào các bình 8 lít hoặc 10 lít khi cần thiết. Oxy y tế được sản xuất ở dạng khí, nguyên liệu là không khí tại chỗ, sản xuất bằng công nghệ rây phân tử, sử dụng vật liệu hấp phụ zeolit.

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.