TƯ VẤN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP

1. KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LÀ GÌ?

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về “Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn” được Chính phủ ban hành ngày 07 tháng 01 năm 2022 quy định: KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH (KNK) là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Công ty Cổ phần kiểm kê và tư vấn tín chỉ carbon MECARBON là công ty thành viên của MECIE Việt Nam

2. CÁC CƠ SỞ PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quy định các đối tượng cụ thể phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Trong số 1.912 cơ sở phải thực hiện có 1.662 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, 70 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, 104 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng và 76 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn có quy định các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà bao gồm:

(1) Các cơ sở có tổng lượng phát thải khí nhà kính hàng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên;

(2) Các cơ sở có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương;

(3) Các cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hàng năm từ 65.000 tấn trở lên.

Đối tượng phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo Quy định của pháp luật.
Đối tượng phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo Quy định của pháp luật. DANH MỤC LĨNH VỰC, CƠ SỞ PHẢI KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

3. BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ

3.1. Căn cứ pháp lý thực hiện báo cáo

– Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020.

– Nghị định 06/2022/NĐ-CP: Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozôn.

– Quyết định 01/2022/QĐ-TTg: Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

– Thông tư 01/2022/TT-BTNMT: Quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.

–  ISO 14064-1:2018. Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức.

Các cơ sở nằm trong danh mục hoặc các cơ sở không thuộc đối tượng quy định được khuyến khích thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện, hoạt động của mình phải có trách nhiệm theo dõi và thực hiện theo Nghị định, nhằm nâng cao hình ảnh doanh nghiệp phát triển bền vững đáp ứng tốt các yêu cầu từ quốc gia.

3.2. Cấu trúc báo cáo

Đối với báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở gồm 3 chương được nêu tại Phụ lục II – Nghị định 06/2022/NĐ-CP bao gồm các phần như sau:

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CỦA CƠ SỞ PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

+ Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh

+ Thông tin về người đại diện của cơ sở trước phát luật

+ Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất

CHƯƠNG 2: THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

+ Ranh giới và phạm vi hoạt động cơ sở

+ Cơ sở hạ tầng, công nghệ và hoạt động của cơ sở

+ Các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính trong phạm vi

+ Hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM KÊ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

+ Mô tả phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính

+ Số liệu hoạt động liên quan đến phát thải khí nhà kính của cơ sở

+ Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở

+ Độ tin cậy, tính đầy đủ, độ không chắc chắn của thông tin, số liệu về phát thải khí nhà kính và kết quả kiểm kê khí nhà kính

4. MECIE VIỆT NAM TƯ VẤN XÂY DỰNG BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CHO DOANH NGHIỆP. 

4.1. GIAI ĐOẠN 1: XÁC ĐỊNH PHẠM VI, RANH GIỚI KIỂM KÊ

MECARBON hỗ trợ doanh nghiệp nhận dạng 3 phạm vị phát thải khí nhà kính cho phép các doanh nghiệp phân biệt giữa lượng phát thải mà họ thải trực tiếp và lượng phát thải mà họ góp phần gián tiếp. Bao gồm phần mà họ có quyền kiểm soát hoặc sở hữu.

Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp – Phạm vi phát thải 1 là trực tiếp nhất. Chúng bao gồm khí thải từ tất cả năng lượng được sản xuất tại hiện trường như đốt nhiên liệu, xe cộ của công ty và khí thải rò rỉ.

Phạm vi 2: Phát thải gián tiếp liên quan đến năng lượng – Phát thải phạm vi 2 vượt ngoài tầm kiểm soát tức thời của công ty; chúng đến từ nguồn điện hoặc nhiệt mà công ty mua để duy trì hoạt động cho các cơ sở của mình.

Phạm vi 3: Phát thải gián tiếp khác – Phát thải gián tiếp bao gồm cả các hoạt động ở khâu thượng nguồn (phát thải liên quan đến các sản phẩm được mua bới một công ty) và các hoạt động ở khâu hạ nguồn (những hoạt động liên quan đến sản phẩm mà doanh nghiệp bán).

MECARBON cùng Doanh nghiệp nhận diện các nguồn phát thải khí nhà kính.

4.2. GIAI ĐOẠN 2: KHẢO SÁT THỰC ĐỊA

Sau khi xác định thông tin ở bước 1, chúng tôi tiến hành thu thập dữ liệu thô dựa trên biểu mẫu có sẵn. MECARBON sẽ thực hiện công tác khảo sát thực địa hiện trường công ty, hỗ trợ khách hàng thu thập nguồn thông tin đáng tin cậy thông qua các hoạt động như:

– Khảo sát, nhận diện các nguồn phát thải.

– Đo kiểm các vị trí phát thải.

– Định lượng phát thải khí nhà kính.

– Nhận dạng các cơ hội giảm phát thải khí nhà kính.

– Đề xuất các giải pháp quản lý phát thải khí nhà kính hiệu quả.

4.3. GIAI ĐOẠN 3: THU THẬP DỮ LIỆU

Việc khảo sát và thu thập dữ liệu hoạt động được thực hiện sau khi xác định các nguồn phát thải trong phạm vi kiểm kê khí nhà kính (KNK) của doanh nghiệp. MECIE VIỆT NAM xây dựng các biểu mẫu thu thập dữ liệu tuân thủ các nguyên tắc theo ISO 14064-1 để đảm bảo rằng thông tin liên quan đến KNK là bản báo cáo trung thực và công bằng. Có 5 nguyên tắc kiểm kê KNK bao gồm:

– Sự liên quan: Bao gồm các ranh giới liên quan và phương pháp luận phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

– Sự đầy đủ: Bao gồm các nguồn phát thải một cách toàn diện.

– Tính nhất quán: Có thể so sánh phát thải KNK theo thời gian

 Sự chính xác: Dữ liệu và tính toán phải chính xác nhất có thể để giảm thiểu sự không chắc chắn và đảm bảo tính liêm chính của thông tin.

– Sự minh bạch: Thực hiện các quy trình và tài liệu minh chứng rõ ràng. 

4.4. GIAI ĐOẠN 4: XÂY DỰNG BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Đối với kiểm kê Khí nhà kính (KNK) cấp cơ sở theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP sử dụng phương pháp kế thừa từ:

– The Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard: Tiêu chuẩn kiểm kê và báo cáo khí nhà kính ở cấp độ tổ chức;

– 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Hướng dẫn của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đối với kiểm kê khí nhà kính của quốc gia năm 2006;

– Tiêu chuẩn kiểm kê và báo cáo khí nhà kính ở cấp độ tổ chức của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (Environmental Protection Agency gọi tắt là EPA).

Hệ số phát thải theo các tài liệu do Việt Nam và quốc tế công bố:

– Bậc 1: Sử dụng các số liệu thống kê quốc gia và các hệ số phát thải mặc định của IPCC (quốc tế). 

– Bậc 2: Sử dụng số liệu thống kê quốc gia và các hệ số phát thải đặc trưng quốc gia (Việt Nam).

– Dữ liệu hoạt động: Thu thập từ phía cơ sở thống kê và kiểm soát.

Đối với mỗi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, cách thức xây dựng phương pháp luận sẽ khác nhau. Nắm bắt được điều này MECARBON đã xây dựng nhiều cách thức kiểm kê offline và online để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện một cách chính xác và tiêu tốn ít thời gian.

5. CAM KẾT CỦA MECARBON VIỆT NAM

+ Đội ngũ chuyên gia có đầy đủ bằng cấp và chứng nhận, hoạt động > 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm kê năng lượng, môi trường.

+ Kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp với Doanh nghiệp.

+ Dịch vụ nhanh chóng, chất lượng.

+ Có khả năng xử lý tốt công việc với các Cơ quan ban ngành.

(Hội thảo kiểm kê khí nhà kính với ngành Hoá chất tại Hội Hoá học Việt Nam)

6. DỰ ÁN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH MECARBON THỰC HIỆN

– Công ty TNHH Luyện kim Thăng Long – Bình Phước

– Công ty cổ phần Toàn Thắng – TP. Hải Phòng.

– Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Sản xuất Đại Thắng – TP. Hải Phòng.

– Công ty TNHH Tân Thuận Phong – TP. HCM.

– Công ty TNHH Thương mại và xây dựng An Sinh – Quảng Nam.

– Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan – Đồng Nai.

– Công ty Sài Gòn Xanh – TP. HCM.

– Công ty TNHH Thương Mại Môi trường Thiên Phước – Đồng Nai.

– Công ty cổ phần môi trường Miền Đông – Bình Phước.

– Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam – TP. Hà Nội

– Công ty MTV Xi măng Vicem Hải Phòng – TP. Hải Phòng.

– Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành Ninh Thuận – Ninh Thuận.

….. Cùng hơn 30 doanh nghiệp khác

MECARBON THAM GIA HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TẬP HUẤN CHO CÁC DOANH NGHỊỆP

Nếu Doanh nghiệp cần thêm thông tin chi tiết liên quan đến thực hiện KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH (KNK), hãy liên hệ MECARBON để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

MECIE VIỆT NAM – tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM, đáp ứng tiêu chí xử lý hồ sơ NHANH – TỐI ƯU CHI PHÍ tốt nhất cho doanh nghiệp. Chúng tôi với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm và tận tâm, cam kết xử lý hồ sơ đúng và đầy đủ theo yêu cầu của Quý Doanh Nghiệp !

Mọi thông tin chi tiết, LIÊN HỆ NGAY: HOTLINE – 0961.628.998 để TƯ VẤN MIỄN PHÍ và NHẬN NGAY ƯU ĐÃI.

————————————————————————————————————————————————-

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE 
☎ Hotline: 0961.628.998 
✉ Email: [email protected] 
 KV Miền Bắc: Tầng 5, tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1/9A, KCN Vĩnh Hoàng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 
 KV Miền Nam: Số 3, đường 7, KDC Cityland, Quận Gò Vấp, TP.HCM 
  KV Miền Tây: Số 34 đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Khóm 5, TP.Cà Mau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *