0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Tư vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐMC, ĐTM)

  • ĐTM Khu công nghiệp

   ĐTM Khu công nghiệp

  • ĐTM Ngành Hoá chất

   ĐTM Ngành Hoá chất

  • ĐTM Ngành Nhựa

   ĐTM Ngành Nhựa

  • ĐTM Ngành Giấy

   ĐTM Ngành Giấy

  • ĐTM Ngành Xi măng

   ĐTM Ngành Xi măng

  • ĐTM Ngành NKPL

   ĐTM Ngành NKPL

  • ĐTM Ngành xử lý CTNH

   ĐTM Ngành xử lý CTNH

  • ĐTM Ngành Luyện kim

   ĐTM Ngành Luyện kim


Tư vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐMC, ĐTM)

 • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.