0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Phê duyệt báo cáo ĐTM dự án "Điều chỉnh Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh"

Phê duyệt báo cáo ĐTM dự án "Điều chỉnh Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh"

          Ngày 06 tháng 03 năm 2020, UBND Thành phố Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng đã đưa ra tờ trình về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Điều chỉnh Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, phường Tràng minh, quận Kiến An" do Uỷ ban nhân dân quận Kiến An làm chủ đầu tư. 
          Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:
          Dự án đầu tư khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, phường Tràng Minh, quận Kiến An do Uỷ ban nhân dân quận Kiến An làm Chủ đầu tư đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 12/02/2015. Ngày 22/11/2019, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án nêu trên. Căn cứ Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Dự án thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
          Căn cứ Điểm 4 Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, hình thức thẩm định báo cáo ĐTM Dự án là thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan, trường hợp cần thiết có thể lấy ý kiến của một số chuyên gia.
Ngày 10/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 4783/STNMT-CCBVMT tham vấn ý kiến các cơ quan, tổ chức và chuyên gia về nội dung báo cáo ĐTM của Dự án, gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố, TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Hội Bảo vệ môi trường thành phố, PGS.TS Ngô Kim Định - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và TS. Nguyễn Quốc Hoà - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Qua thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến kèm theo hồ sơ báo cáo ĐTM Dự án, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia nêu trên đã có Công văn, bản nhận xét tham gia ý kiến về nội dung báo cáo ĐTM Dự án (trừ Sở Khoa học và Công nghệ).
          Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 40/STNMT-CCBVMT ngày 03/01/2020 thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM Dự án. Kết quả cụ thể như sau: Báo cáo đánh gía tác động môi trường của Dự án được thông qua với điều kiện chỉnh sửa bổ sung. 
          Kết quả chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ của Chủ dự án:
          Căn cứ văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư đã tiếp thu bổ sung, chỉnh sửa báo cáo đánh giá tác động môi trường và có các Văn bản số 84/UBND ngày 20/01/2020 và số 270/UBND-BQL ngày 21/02/2020 giải trình các nội dung đã chỉnh sửa kèm theo (06) sáu quyển báo cáo đánh giá tác động môi trường đã chỉnh sửa, bổ sung. Kết quả kiểm tra, rà soát việc bổ sung, chỉnh sửa của Chủ dự án cụ thể như sau:
          - Tổng số ý kiến của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia: 63 ý kiến
          - Số ý kiến đã tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ: 60/63 ý kiến
         - Số ý kiến Chủ dự án bảo lưu và có giải trình kèm theo Bảng tổng hợp: 03/63 ý kiến. Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy giải trình của Chủ dự án là phù hợp.


Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Điều chỉnh Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, phường Tràng Minh, quận Kiến An" do Uỷ ban nhân nhân quận Kiến An làm chủ đầu tư

Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotline: 0961.628.998
Email
: mecie.vn@gmail.com

Chia Sẻ :

Tin cùng danh mục

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.