0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Quan trắc không khí xung quanh

Quan trắc không khí xung quanh
  • Bảo trì, bảo dưỡng

  • Thiết bị, phụ kiện cho hệ thống AAMS

  • Hệ thống AAMS


Quan trắc không khí xung quanh

 • Thiết bị đo bụi xung quanh PM2.5 , PM10( FDS17 FOEDISCH)

  Liên hệ

 • Thiết bị đo bụi mịn FDS15

  Liên hệ

 • Trạm quan trắc chất lượng không khí

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.