0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Quan trắc nước tự động liên tục

Quan trắc nước thải tự động: là quá trình theo dõi lưu lượng, chất lượng nước thải liên tục, tự động giúp chủ nguồn thải, cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ việc xả nước thải tại mọi thời điểm và có các biện pháp giải quyết, ứng cứu kịp thời nếu có sự cố xảy ra.
  • Quan trắc nước cấp

  • Quan trắc nước ngầm

  • Quan trắc nước mặt

  • Quan trắc nước thải online

   Quan trắc nước thải online


Quan trắc nước tự động liên tục

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.