THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

Liên hệ

Hiện nay, Việt Nam với chủ trương công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước dẫn đến các khu công nghiệp, nhà máy được thành lập và mở rộng trên cả nước. Việc xây dựng các nhà máy sản xuất nhằm phục vụ cho quá trình cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Bên cạnh phát triển kinh tế, vấn đề môi trường cần phải được quan tâm đặc biệt là xử lý khí thải.