THIẾT BỊ ĐO TOC

Liên hệ

WEKO-TOC là hệ thống Quan trắc Chất lượng Nước Online thông số TOC sử dụng phương pháp oxy hoá – UV với Persulfate theo Kiểm tra Quy trình Chất lượng nước của Hàn Quốc.