THIẾT BỊ ĐO TỔNG PHOTPHO

Liên hệ

WEKO-TP là hệ thống Quan trắc Chất lượng Nước Online thông số Tổng Photpho sử dụng phép đo quang hấp thụ theo Kiểm tra Quy trình Chất lượng nước của Hàn Quốc.