THIẾT BỊ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG HCL/NH3/HF (NEO)

Liên hệ

LaserGas™ II Single Path sử dụng phuơng pháp đo quang và đo tại chỗ (in si-tu). Thiết bị phù hợp cho nhiều loại khí và các điều kiện quá trình đo khác nhau, bao gồm đo khí kép. Thiết bị đã đạt được nhiều chứng nhận như: IECEx, ATEX, CSA.
Đặc tính nổi bật của thiết bị là không yêu cầu vật tư tiêu hao và không cần bảo trì thường xuyên.
Thiết bị không cần hệ thống trích hút mẫu có thể cải thiện của quá trình đo và giúp loại bỏ một số lỗi liên quan đến xử lý mẫu.