TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Liên hệ

Chúng tôi đưa ra giải pháp trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh tự động, liên tục, quan trắc các thành phần của không khí xung quanh: CO, NOX, SO2, O3, PM2.5, PM10