XỬ LÝ KHÍ THẢI CHỨA VOCS

Liên hệ

VOCs trở thành chất gây ô nhiễm không khí phổ biến nhất hiện nay. Để hạn chế và ngăn chặn việc ô nhiễm khí thải cho nhiều lĩnh việc công nghiệp phải phù hợp với mục tiêu, các quy định nghiêm ngặt về môi trường. Tuy nhiên để quá trình xả thải đáp ứng tiêu chuẩn lại trở thành thách thức đối với nhiều nguồn thải, giảm chất thải tại nguồn thông qua nhiều kỹ thuật hóa lý – sinh học khác nhau.