XỬ LÝ KHÍ THẢI SẢN XUẤT GIẤY

Liên hệ

Các nhà máy sản xuất giấy tạo ra nhiều loại chất gây ô nhiễm khác nhau và lượng khí thải lớn tùy thuộc vào quy trình, công suất trong từng cơ sở. Khí thải gây ô nhiễm và nguy hiểm nếu không được xử lý trước khi thải ra môi trường. Do đó, xử lý khí thải ngành sản xuất giấy là một vấn đề cần quan tâm của Doanh nghiệp. Đặc biệt cần ưu tiên những giải pháo công nghệ có hiệu quả xử lý cao, loại bỏ đa dạng nhiều các thành phần đáp ứng các quy chuẩn xả thải ra môi trường