YÊU CẦU GIÁM SÁT KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

Liên hệ

Yêu cầu giám sát chất lượng nước mặt tuân theo thông tư 17/2021/TT-BTNMT.