0961628998 0981888098
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Tin tức

Sản phẩm

  • Kiểm định, Hiệu chuẩn, Đánh giá độ chính xác tương đối hệ thống

    Kiểm định, Hiệu chuẩn, Đánh giá độ chính xác tương đối hệ thống

    MECIE cung cấp Dịch vụ Kiểm định-Hiệu chuẩn và Lập báo cáo đánh giá độ chính xác tương đối (RA) cho Hệ thống Quan trắc tự động. 
    Theo các quy định của pháp luật và các yêu cầu về kỹ thuật, để đảm bảo độ tin cậy của số liệu quan trắc, các thiết bị đo của hệ thống quan trắc tự động, liên tục phải được kiểm định, hiệu chuẩn định kì. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các thông tư, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về đo lường đối với các hệ thống quan trắc nước thải, khí khải, không khí xung quanh tự động, liên tục. 
  • © 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.