0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Tin tức

 • QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

  Kể từ ngày 01/01/2022, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp thuộc Danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện Kiểm kê khí nhà kính theo quy định.
 • THỜI GIAN THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

  Theo quy định tại Điều 91, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các khí nhà kính chính là carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O). Các khí có hàm lượng thấp nhưng có tiềm năng cao gây hiệu ứng nhà kính là hydrofluorocarbons (HFCS), perfluorocarbons (PFCS), sulphur hexafluoride (SF6) và nitrogen, trifluoride (NF3).
  Kiểm kê khí nhà kính là một trong những nội dung giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Cùng MECIE Việt Nam xem lại các mốc thời gian quan trọng đối với Kiểm kê Khí nhà kính. 

 • © 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.