THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ TRẠM QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

I. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Theo Điều 45, Chương X, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định:

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định mới về quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục vừa được ban hành vào ngày 30 tháng 06 năm 2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/08/2021.

Đồng nghĩa với việc thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thut quan trc môi trường và Chương III, Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hin trng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và qun lý số liu quan trắc môi trường bắt đầu hết hiệu lực kể từ khi thông tư 10/2021/TT-BTNMT có hiệu lực.

Theo Điều 46, Chương X, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định:

Các phương pháp, kỹ thut quan trắc đã được chng nhn trong các Giy chng nhận đủ điều kin hoạt động dch vụ quan trắc môi trường được tiếp tc sử dng cho ti khi Giy chng nhn hết hiu lực.

Các trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục (quy định ti Khoản 1, Điều 29, Thông tư này) đã được đầu tư vận hành trước thời điểm Thông tư 10/2021/TT-BTNMT có hiệu lực, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Thông tư này được tiếp tục sử dụng trong thời gian 24 tháng, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Như vậy sau 24 tháng kể từ ngày Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định mới về quan trắc môi trường tự động 2021 có hiệu lực, các thiết bị quan trắc môi trường tự động phải được nâng cấp, thay thế để đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của Thông tư này.

II. YÊU CẦU VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC THEO THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

Thông số quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục: (Điểm a và b, Khoản 1, Điều 30, Chương VI, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT):
Nhóm thông số bắt buộc:
– Bụi PM2,5
– O3
– Và một trong ba thông số NO2, SO2, CO
Nhóm thông số bổ sung:
– Bụi tổng
– C6H6
– C7H8

Vị trí đặt trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục: (Khoản 2, Điều 30, Chương VI, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT):

Lắp đặt tại nới thoá