0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Tư vấn môi trường

Đánh giá tác động môi trường, lập cáo báo xả thải,...
  • Lập hồ sơ Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong NK phế liệu (BTNMT)

   Lập hồ sơ Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong NK phế liệu (BTNMT)

  • Lập hồ sơ Giấy phép quản lý chất thải nguy hại (BTNMT)

   Lập hồ sơ Giấy phép quản lý chất thải nguy hại (BTNMT)

  • Lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường (BTNMT)

   Lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường (BTNMT)

  • Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐMC, ĐTM)

   Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐMC, ĐTM)


Tư vấn môi trường

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.