0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Tư vấn môi trường

Môi trường MECIE chuyên tư vấn môi trường và thiết bị công nghiệp thiết bị quan trắc môi trường như: quan trắc tự động môi trường nước, quan trắc tự động môi trường khí
  • Tư vấn Kiểm kê khí nhà kính

   Tư vấn Kiểm kê khí nhà kính

  • Tư vấn Phòng ngừa sự cố môi trường

   Tư vấn Phòng ngừa sự cố môi trường

  • Tư vấn Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong NK phế liệu (BTNMT)

   Tư vấn Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong NK phế liệu (BTNMT)

  • Tư vấn Giấy phép quản lý chất thải nguy hại (BTNMT)

   Tư vấn Giấy phép quản lý chất thải nguy hại (BTNMT)

  • Tư vấn Giấy phép môi trường (BTNMT)

   Tư vấn Giấy phép môi trường (BTNMT)

  • Tư vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐMC, ĐTM)

   Tư vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐMC, ĐTM)


Tư vấn môi trường

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.