0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Tư vấn Phòng ngừa sự cố môi trường

Tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo khoản 2 Điều 108 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; thực hiện công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của cơ sở; tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường theo kế hoạch đã phê duyệt, đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường; khoản 1 Điều 109 và khoản 3 Điều 110 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Tư vấn Phòng ngừa sự cố môi trường

Không có sản phẩm nào

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.