THIẾT BỊ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH POLLUDRONE SMART

Liên hệ

Polludrone Smart là một thiết bị giám sát chất lượng không khí được phát triển đặc biệt để giám sát chất lượng không khí xung quanh. Polludrone Smart là một CAAQMS nhỏ gọn và được kết nối cung cấp dữ liệu chất lượng không khí gần thời gian thực của tất cả các thông số Chỉ số Chất lượng Không khí Quốc gia (NAQI). Việc dễ dàng cài đặt và yêu cầu không gian tối thiểu để triển khai để trở thành một giải pháp có thể mở rộng để triển khai ở nhiều địa điểm. Ví dụ: việc triển khai có thể được ứng dụng trong Thành phố thông minh, Giám sát lề đường, Giám sát sức khỏe lao động. 
Polludrone Smart đo tất cả các thông số AQI như PM2.5, PM10, Carbon Monoxide (CO), Carbon Dioxide (CO2), Sulfur Dioxide (SO2), Nitrogen Dioxide (NO2), Ozone (O3), Tiếng ồn xung quanh, Ánh sáng, UV, Nhiệt độ và độ ẩm. Do đó, triển khai Polludrone Smart nên tập trung vào chỉ số AQI.